Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim

Wstęp do deklaracji:

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 17.03.2021

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 05.01.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: redaktor główny BIP - Monika Dziewior-Kieca;


Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://cuw.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://cuw.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://cuw.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

 

Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim

ul. Św. Jana 16

44-300 Wodzisław Śląski

tel: +48 32 45 90 600

e-mail: kancelaria@cuw.wodzislaw-slaski.pl


Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim znajduje się w budynku Odra Office przy ulicy św. Jana 16. Dojazd do budynku zapewniony jest od ulicy św. Jana. Drogi prowadzące do budynku znajdują się w strefie zamieszkania gdzie należy pamiętać, że to strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.  Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. Jest możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dojazd możliwy samochodem osobowym. Na parkingu znajdującym się obok budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem informacyjnym.

Wejście główne znajduje się z lewej strony budynku od ulicy św. Jana. Przed budynkiem zlokalizowano również wewnętrzny parking z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach wejściowych budynku znajduje się wybrukowany podjazd bez zainstalowanych poręczy, umożliwiający dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do przedsionka budynku Odra Office. Drzwi wejściowe są przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane. Drzwi umieszczone są szeregowo. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Kolejno znajdują się drugie drzwi wejściowe również z brakiem oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Po wejściu, po lewej stronie od drzwi, znajduje się portiernia, a za nią klatka schodowa prowadząca na piętra budynku. Na wprost wejścia do holu budynku Odra Office znajduje się winda z udźwigiem dla 6 osób, umożliwiająca dotarcie na drugie piętro budynku gdzie znajduje się Centrum Usług Wspólnych. Przed windą znajduje się przestrzeń manewrowa. W windzie brak jest sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych.

Pomieszczenia biurowe, w tym Kancelaria oraz gabinet Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim znajduje się na drugim piętrze budynku. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami z oznaczeniem działów, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po obu stronach holu. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a. Na II piętro prowadzą schody oraz winda. Drzwi na piętro prowadzące z klatki schodowej są przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane.

Na piętrze gdzie znajduje się Centrum Usług Wspólnych dostępne są dwie toalety, nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Brak specjalnych dostosowań. Toaleta oznakowana jest standardowo.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne – niedostępne.

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.

Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Informacje dodatkowe:

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku (poza technicznymi).
Zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (osoba ta powinna zgłosić ten fakt – w formie pisemnej lub osobiście w kancelarii CUW, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie można dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 45 90 600 lub elektronicznie na adres: kancelaria@cuw.wodzislaw-slaski.pl

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego działu CUW istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2023 12:52:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie